Các con buôn cho hỏi

Con trym nhỏ

Checker mới lớn
Các con buôn ở đây cho tao hỏi có thằng nào buôn đồ nông sản và hoa quả nhập khẩu không? Tao đang có mối nhập hoa quả vào siêu thị đền chùa miếu mạo ăn chơi xa đọa, thằng nào buôn hay rành mảng này chỉ tao phát. Tao đội ơn các thằng mặt lồn.
 
Top