24/02 - DKM ĐỒNG BỊP, BỊP NỮA, BỊP MÃI

Tây Du

Lão Tam - Hội Tam Hoàng
Nay tưởng toang ai ngờ húp được tí con 86 giải 7. Mạnh dạn mai nuôi tiếp con 36 ngày cuối, đề 89, 3 càng 289.
 
Top